”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Ska ett affärssystem behöva kosta 82 miljoner kronor?

Prismodellerna bland affärssystemleverantörerna låser in kunderna. Det är praktiskt taget ekonomiskt omöjligt att byta leverantör. 90% av kunderna betalar årliga uppgraderingsavgifter på sina system och erhåller rätt till ”gratis” uppgraderingar av nya och kommande versioner av det system som de använder. 

Räkneexempel: En nylicens för 1 000 användare kostar 1 000 x 40 000 kr -> 40 mkr för ett nytt system. Den årliga uppgraderingslicensen kostar 15% av 40 mkr -> d.v.s. 6 mkr per år. Ett företag använder sitt affärssystem i genomsnitt 7 år. Företaget har efter 7 år betalat 40 mkr plus 7 år x 6 mkr -> 82 mkr Om företaget vill byta system efter 7 år har företaget två alternativ

  1. Uppgradera befintligt system
  2. Byta system
 Alternativ 1 innebär att företaget kan byta system ”utan” kostnad. Det är ju redan betalt med de årliga uppgraderingsavgifterna. Alternativet 2 innebär att företaget återigen måste betala 40 mkr för 1 000 användare. Valet är enkelt för företaget: Alternativ 1.

Alternativ 1 är gratis. 0 kr i investering, som ska jämföras med 40 mkr för alternativ 2.

Vad är det som har hänt? I det ögonblick som köpeavtal slöts, målade företaget in sig i ovanstående beslutssituation. Ingen tycks vilja dumpa sina nyförsäljningspriser, vilket omöjliggör en inbrytning för en ny leverantör.

Försök har gjorts med en så kallad Application Service Provider - ASP prismodell. Modellen innebar 0 kr i nylicenskostnad och att kunden endast betalar en fast månatlig avgift. Alla leverantörer som försökt sig på denna modell har varit allt för ”snikna” och lagt den månatliga kostnaden alltför högt. Alla ekonomichefer har snabbt konstaterat att den månatliga kostnaden äter upp en nylicens redan efter 24 månader. Ekonomicheferna tyckte att det var ett ovanligt dåligt erbjudande, varför ASP-prissättning för affärssystem blev stora fiaskon. Leverantörerna försökte både ha och äta kakan. 

Leverantörerna tycks vara överens om att konservera sina marknadsandelar. Om någon stör denna balans rubbas marknadspositionerna. Märkligt nog agerar leverantörerna som om det råder en oligopolsituation, trots att många aktörer finns på banan. Det finns närmare ett hundratal leverantörer i Sverige. Marknaden kan delas upp i minst 3 storlekssegment och varje storlekssegment i 10 huvudbranscher. Det innebär 30 segment med endast 3 huvudleverantörer i varje.  Med det synsättet börjar marknaden närma sig monopol.

Någonting måste hända för att bryta upp denna oligopolsituation. Hopp finns för kunderna. Tre scenarier är tänkbara

  1. Återväck ASP modellen utan ”snik” prissättning. I stället för 24 månader för att räkna hem den borttagna nylicensen, kalkylera med 48-72 månader i stället. Involvera fristående finansieringsföretag med hyra och leasing.
  2. Nya entreprenörer ”dumpar” marknaden med nya aggressiva kreativa prismodeller
  3. Open Source rörelsen når också affärssystemmarknaden. Open Source är viktig för serveroperativsystem och officeprodukter. Det är nu dags även för affärssystem. Det innebär att programvaran blir ”fri”. Det är bara att ladda ner ett affärssystem och det är redan möjligt idag. Nya aktörer kommer då att leva på support och kundanpassningar
 Personligen tror jag mest på Open Source rörelsen, om inte dom befintliga aktörerna skärper sig och snabbt växlar in på att slopa nylicenserna. Men befintliga leverantörer verkar för tröga för att genomföra en sådan förändring. 

Idag finns en handfull Open Source affärssystem i världen. Två av dessa finns i Sverige. Ett tiotal installationer finns i Sverige, bl.a. vid Kommun och Landstingsförbundet. Cirka 200  installationer finns redan i världen. 

Dörren är vidöppen för rebeller inom affärssystemmarknaden…

Ge dina kommenter på denna sida!

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per kvartal.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika