”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Finanskrisens inverkan på riskhantering, bolagsstyrning och IT-styrning

Företagsinternt seminarium

Ledare för seminariet


Lars Dykert

Lars Dykert,LRD Revision och Rådgivning, var tidigare under många år auktoriserad revisor och partner vid KPMG, och har mångårig erfarenhet av rådgivning och utbildning inom områdena styrelsearbete, finans och ekonomi, IT-revision och IT-säkerhet. Lars Dykert är även författare till artiklar, rapporter och böcker inom internkontroll, redovisning, e-handel och IT-säkerhet.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanSeminariet bakgrund och syfte

Intern kontroll i bolag och organisationer har under de senaste åren kommit i ökat fokus efter återkommande ”företagsskandaler” såväl i Sverige som internationellt, som bland annat berott på bristfällig riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering i berörda bolag.

Den nu aktuella finanskrisen och den samtidigt inträffade lågkonjunkturen har utan tvivel inslag av vårdslös riskhantering parat med volymtänkande och kortsiktiga vinster i stället för inriktning mot långsiktig lönsamhet. Förutom räddningsåtgärder av olika slag sker nu en skärpning av lagar och regelsystem för riskhantering, bolags- och IT-styrning samt regelefterlevnad (compliance). Även tillsynen över och granskningen av regelefterlevnaden  i bolagen måste skärpas från tillsynsmyndigheters och revisorers sida.

Internationellt sett har begrepp som Governance, Risk och Compliance (GRC) vunnit spridning. Den så kallade COSO-modellen för intern kontroll har byggts ut med en modul för företagsövergripande riskhantering (Enterprise Risk Management). I Sverige har den svenska koden för bolagsstyrning ändrats till att gälla samtliga börsnoterade företag. Intentionerna i bolagsstyrningskoden följs även i ökande omfattning av icke börsnoterade bolag samt statligt och kommunalt ägda bolag.

Syftet med seminariet är att ge en grundläggande genomgång av regelverk för intern kontroll och finansiell rapportering som den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act, regelverket COSO för intern kontroll samt ändringarna i EU.s 4:e, 7: och 8.e bolagsdirektiv samt den påverkan dessa regelverk får på svensk lagstiftning. Vidare görs en genomgång av reglerna i den svenska koden för bolagsstyrning.

Syftet med seminariet är vidare att gå igenom de metoder och verktyg som står till styrelsens, företagsledningens och IT-ledningens förfogande för att uppfylla de olika lag- och regelkraven. Hit hör en metodisk och systematisk analys av hot och risker mot företagets förmåga att uppfylla uppställda mål och ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt för att införa och upprätthålla en fungerande intern kontroll. När det gäller bolagets IT-styrning beskrivs bland annat metoder som COBIT samt ledningssystem för IT-säkerhet.


Kursbeskrivning

  • Styrelsens och bolagsledningen ansvar för intern kontroll och finansiell rapportering enligt svensk lagstiftning och den svenska koden för bolagsstyrning. Genomgång av Sarbanes-Oxley Acts (SOX) påverkan på svenska företag.
  • Lagändringar i Sverige på grund av ändringar i EU.s 4:e, 7:e och åttonde bolagsdirektiv
  • Genomgång av metod för övergripande riskanalys av företag (Enterprise Risk Management).
  • COSO-modellen för att etablera och bibehålla fungerande intern kontroll
  • COBIT-modellen och andra metoder för IT-styrning och att uppnå informationssäkerhet och regelefterlevnad
  • Erfarenheter från tillämpning av SOX, den svenska bolagsstyrningskoden och andra regelverk. Fallgropar och lärdomar.
  • Tillsynsmyndigheters och revisorers roll vid granskning av bolagsstyrning och regelefterlevnad.


Målgrupp

Styrelseledamöter, företagsledare, affärsutvecklare, controllers, ekonomichefer, Risk Managers, säkerhetschefer, compliance officers”, IT-chefer, IT-arkitekter, IT- säkerhetschefer, projektledare, process- och systemägare, jurister, externa och interna revisorer.

Agenda

08.30 - 09.00 Incheckning, kaffe och smörgås

09.00 – 09.10 Inledning, presentation av deltagare, seminariets bakgrund och syfte

 

09.10 - 09.45 Styrelsens och bolagsledningens ansvar för intern kontroll och finansiell rapportering enligt aktie-bolagslagen, årsredovisningslagen, EU:s bolagsdirektiv och den svenska koden för bolagsstyrning. Genomgång av reglerna I Sarbanes-Oxley Act, SOX. Vad innebär ”Corporate Governance och ”IT-Governance”?

09.45 – 10.30 Genomgång av standarder, metoder och verktyg för att införa en fungerande intern kontroll och IT- säkerhet.  ERM-COSO- och COBIT-modellerna för intern kontroll och IT-styrning, ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO-standards. Checklista för tillämpning av bolagsstyrningskoden.

10.30 – 10.45 Bensträckare, kaffe

10.45 – 11.30 Hittills gjorda erfarenheter från tillämpningen av SOX-reglerna och bolagsstyrningskoden. Fallgropar och lärdomar.

11.30 – 12.00 Tillsynsmyndigheters och revisorers roll vid granskning av regelefterlevnad

12.00 – 12.30 Sammanfattning, avslutande diskussion

12.30 - 13.30 Lunch


Sören Janstål, Data Research DPU AB, Lidingö
Tel.: Ring070-727 67 95

E-post

Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning, Täby
Tel.: 08-756 36 45
E-post.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Dykert, SOX, EUs bolagsdirektiv säkerhet, seminarium, Lars, LRD, Revision, Sarbanes-Oxley, Eu-Sox, Eusox


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika