”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop i tre olika fördjupningsversioner

Enterprise Risk Management

Övergripande riskhantering i en organisation

Ledare för denna Workshop


Lars Dykert

Lars Dykert har en lång och omfattande erfarenhet av riskanalys och riskhantering vid små och stora organisationer inom såväl offentlig som privat sektor. Lars Dykert var en mångårig medlem i Risk Management Teknik-gruppen och är en av grundarna till SWERMA som är den svenska chaptern av en internationell organisation för Risk Managers. Lars är också rådgivare inom områden som projektgranskning, tillämpning av intern kontroll, informationssäkerhet och elektronisk handel. Tidigare var Lars under många år verksam som management konsult, auktoriserad revisor och delägare i KPMG.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKort beskrivning av denna workshop

Syftet med workshopen är att ge vägledning för styrelsens och ledningens insikt och kompetens att hantera risker och hot mot företagets verksamhet, som kan leda till störningar som allvarligt skadar verksamheten. Risker kan omvandlas till möjligheter genom en fortlöpande effektiv riskhantering.

En fungerande riskhantering skapar affärsnytta för organisationen. Ett viktigt angreppssätt som behandlas i  workshopen är så kallad Enterprise Risk Management (ERM) som är en metod för att täcka in hela skalan av hot mot verksamheten som affärsrisker, fysiska hot, IT-risker och personrisker. Workshopen behandlar huvudkomponenterna i ERM och hur metoden kan införas i hela organisationen. I workshopen behandlas även standardiserade metoder för Risk Management som ISO 31 000. I workshopen ingår även en del som specifikt beskriver hantering av risker inom finanssektorn.

Målgrupp

Målgruppen för denna workshop är främst:

 • Styrelseledamöter i organisationer och företag
 • VD och ledande befattningshavare
 • Risk Managers
 • Interna revisorer
 • Externrevisorer
 • Säkerhetschefer
 • IT-säkerhetschef eller motsvarande
 • Ansvariga för informationssäkerhet i organisationen
 • Projektansvariga och projektledare

Agenda

Översiktlig presentation

 • Omfattning: (2 timmar, även öppen workshop erbjuds)
 • Behovet av effektiv Risk Management i dagens turbulenta affärsklimat
 • Grundläggande, etablerade begrepp inom Risk Management
 • Övergripande riskhantering (Enterprise Risk Management)
 • Sambandet mellan bolagsstyrning, Risk Management, intern kontroll och säkerhet
 • Hur uppnå en samsyn på riskhantering i organisationen?
 • Sammanfattning, hur går vi till väga för att införa effektiv riskhantering i vår organisation? Åtgärdsplan.

Halvdag

Inledning, översikt enligt ovanstående punkter

Fördjupningsdel:

 • Styrelsens och ledningens roll och uppgifter i   organisationens riskhantering. Revisorns roll?
 • Hur organiseras en fungerande riskhantering? Kommitté, organisatorisk funktion eller båda delarna? Fördelar och nackdelar.
 • Metoder för att genomföra riskanalys
 • Värdet för organisationen av  fungerande Risk Management, hur mäta?
 • Rapportering, uppföljning, åtgärder
 • Diskussion, slutsatser från workshopen. Hur går vi till väga i vår organisation?

Heldag

Inledning, översikt enligt ovan angivna  punkter

Fördjupningsdel:

 • Metodiskt angreppssätt för att införa efffektiv riskhantering i organisationen
  • Policy
  • Plan
  • Riktlinjer
  • Regler
  • Information, förankring
  • Kontroll, uppföljning
  • Rapportering
  • Utvärdering, granskning
 • Standardiserade metoder för Risk Management
  • ERM och COSO-modellen
  • ISO 31 000
  • SBA, Sårbarhetsanalys
 •  Intern kontroll, säkerhet innefattande informationssäkerhet
 • COSO-modellen för intern kontroll
 •  Säkerhet
  • fysisk säkerhet: förebyggande, upptäckande och återställande åtgärder, försäkringsskydd
  • informationssäkerhet: förebyggande, upptäckande och återställande åtgärder, försäkringsskydd
 • Hantering av risker inom finanssektorn
  • Lärdomar från inträffade kriser
  • Specifika risker för finanssektorn
  • Affärsrisker och operativa risker
  • Hantering av affärsrisker
  • Hantering av operativa risker
 • Sammanfattning och slutsatser från heldagen om Risk Management, intern kontroll, säkerhet och informationssäkerhet i organisationen
 • Hur går vi vidare i vår organisation?        

Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning, Täby
Tel.: 08-756 36 45
E-post.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Dykert, Projektrevision, säkerhet, seminarium, Lars, LRD, Revision, projektgranskning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika