”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop i fyra olika fördjupningsversioner

Projektrevision

Vi visar hur du kan göra för att undvika haveri i ditt nästa projekt

Ledare för denna Workshop

Lars Dykert

Lars Dykert: Är rådgivare inom områden som riskhantering, tillämpning av intern kontroll samt informationssäkerhet. Har mångårig erfarenhet av kvalitetskontroll och uppföljning av projekt, exempelvis hur projekt värderas i årsredovisningen. Tidigare var Lars verksam som auktoriserad revisor och delägare i KPMG med specialistinriktning mot IT-revision.

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKort beskrivning till denna workshop

Data Research DPU har tagit fram denna workshop för att beskriva metoder och tekniker för att följa upp och granska projekt. Erfarenheten visar att riskerna är stora för att projekt blir försenade, dyra och inte når avsedd verksamhetsnytta om de inte blir föremål för en professionell oberoende granskning. Denna bör omfatta områden som målbeskrivning, tid- och resursplan, förkalkyl, uppföljning av delleveranser under projektets gång samt granskning av efterkalkylen, det vill säga att projektet verkligen nått uppställda mål

I workshopen projektrevision behandlar vi metoder för genomgång och bedömning av projekt. Även praktikfall från granskning och riskanalys av projekt ingår.

En projektrevision innebär att få en opartisk och objektiv bild av ett förändringsprojekts tillstånd. Syftet med projektrevisionen är att identifiera problem och risker för att projektet inte blir klart i tid, att resultatet inte motsvarar uppställda mål eller att projektet kommer att överskrida kostnadsbudgeten. Som ett resultat av projektrevisionen får uppdragsgivaren ett beslutsunderlag för att vidta nödvändiga åtgärder för att få kontroll över projektet. Beroende på i vilket skede av projektet som projektrevisionen utförs kan granskningen omfatta följande områden:

 • Granskning och bedömning av uppställda mål för projektet
 • Granskning av förkalkylen
 • Projektets förankring i organisationen
 • Projektorganisationen
 • Riskanalys och riskhantering
 • Uppföljning av delleveranser i projektet
 • Granskning av projektets efterkalkyl


Målgrupp

  Företagsledare som vill säkerställa projektverksamhetens integration med verksamheten och vill få en effektiv granskning av projektverksamhetens effektivitet och nytta för verksamheten.

  Ekonomichefer som vill säkerställa att projekten följer uppställda ekonomiska mål och de krav på intern kontroll som behövs i projektverksamhet.

  Controllers som vill säkerställa effektiviteten i projekten ur ett företagsperspektiv samt vara säkra på tidig förvarning om väsentlig avvikelse för leveranstidpunkt och leveranskostnad.

  Projektchefer, projektkontorschefer, programchefer, projektcontrollers och projektledare  för att förbättra  uppföljning av projekt.

  IT-chefer/CIOs, som bättre vill förstå de projekt-, ekonomistyrnings- och uppföljningsproblem som IT-funktionen är satt att förvalta.

  Revisorer som bättre vill kunna granska projekt vid löpande granskning, periodbokslut och vid årsredovisningen samt bättre granska och bedöma de administrativa rutinerna för intern kontroll som måste finnas i projektverksamhet.

Agenda

Översikt – ”prova på” presentation

 • Inledning, presentation av ledare och deltagare, syftet med översikten, deltagarnas förväntningar
 • Genomgång av syftet med projektrevision
 • Genomgång av huvudsakliga  tillvägagångssätt vid projektrevision
 • Riskanalys av projektet
 • Samband mellan projektledning och projektrevision
 • Avslutande lunchdiskussion (kl. 12 – 13)

Halvdag

 • Projektrevision enligt ovanstående punkter samt fördjupad genomgång av följande punkter:
 • Granskning under förstudie
 • Granskning av beslutsunderlag för att starta projekt
 • Riskanalys och riskhantering
 • Granskning av projektplan
 • Granskning av projektorganisationen
 • Granskning vid projektets olika etapper och leveranspunkter
 • Dokumentation och analys av resultatet av granskningen
 • Rapportering
 • Sammanfattning och slutsatser

 Heldag

 • Projektrevision enligt ovan samt
 • Genomgång av standardiserade metoder för projektrevision
 • Genomgång av frågelistor och andra hjälpmedel
 • Projektets koppling till årsredovisningen inkl. balans- och resultaträkningarna
 • Praktikfall projektrevision
 • Sammanfattning och slutsatser
 • Hur kan vi förbättra styrning och uppföljning av projekt i vår organisation?
 • Hur kan vi tillämpa projektrevision på ett effektivt sätt?


Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning, Täby
Tel.: 08-756 36 45

Tillbaka till meny för utbildning


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Dykert, Projektrevision, säkerhet, seminarium, Lars, LRD, Revision, projektgranskning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika