”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Projektkontorsskolan

24-25 april 2018
eller
23-24 maj 2018
Pris och anmälan

Seminariet kan även hållas som företagsintern workshop/ seminarium.

Ledare för seminariet

Georg Silber
Georg Silber
Georg Silber har 30 års erfarenhet av projektarbete i alla roller, från konstruktion av elektronik och programmering till projektledning, kvalitetssäkring och företagsledning. Under sina år som konsult formulerade han ett tiotal projektmodeller och att skapade ett för den tiden unikt projektstyrningsprogram avsett för matrisorganisationer med namnet SilberPlan och som nu 22 år senare fortfarande används av flera stora organisationer.

I sitt nya företag, Ln4 Solutions AB och är ny programvara för projekt och portföljer för projektkontor framtaget som bygger på direkt samverkan mellan personerna i organisationer där ledningen vill öka den effektiva resursanvändningen och där arbetet sker i projektarbetsform. Resursplaneringen är starkt förenkla och anpassat för organisationer som arbetar mer i team och passar även bättre för agila metoder och vid tillämpningar av Lean.


När projektkontorets uppgift är att säkerställa:
• Underlag för portföljbeslut
• Statusrapportering av projekt
• Resursbalansering
• Prioriteringar
• Styrning och kvalitetssäkring
• Digitaliserad ledningsinformation
• Metodstöd
• Handledning

PMO
 

 Kursen vänder sig till:

Dig i en företagsledning eller dig som ansvarar för ett projektkontor eller står i begrepp att skapa ett sådant. Kursen är avancerad med en hög ambitionsnivå men kräver egentligen inga förkunskaper annat än ett kvalitativt förhållningssätt till projekt och portföljer och ett ställningstagande för förändring. Kursen är ett utmärkt första steg inför en digitalisering av styrning och uppföljning av en projektbaserad organisation.Innehåll
Kursen visar hur en styrning av projekt och portföljer som uppfyller ISO 21500, 21505 kan tillämpas. Fokus för kursen är att definiera de KPI:er som ger chefer, portföljägare och andra ledningsfunktioner en korrekt statusinformation av pågående projekt och portföljer samt korrekta beslutsunderlag för nya initiativ och resursanvändningen. Följaktligen kommer kursen även att omfatta hur meta-data om projekt kan säkras.

Projektkontorets uppdrag
Vi diskuterar projektkontorets uppgift allmänt och de direktiv som kursdeltagarna har från sina respektive organisationer. Kursen kommer att när så är möjligt anpassas till deltagarnas situation.

Roller

En projekt- och portföljbaserad matrisorganisation omfattar ett tiotal roller där var och en har ett ansvar för en del av informationshanteringen. Kursen definierar dessa och visar hur egenstyrning kan tillämpas med en genomtänkt ansvarsfördelning som minimerar administration.

Ledningens nyckeltal

Kursen kommer att omfatta de nyckeltal som utgör ledningsinformation och visar status för projekt och portföljer. Earned Value Management kan tillämpas enkelt och automtiskt. Ett prioriterat område är hur tillgängliga resurser och kompetenser kan mätas och redovisas.

Projektstyrmodell

Vi kommer gå igenom projektstyrmodeller och se hur de kan digitaliseras och integreras med projektverktyg. En projektstyrmodell gör det möjligt att hantera alla projekt likformigt. Likheter och skillnader mellan tollgatebaserade modeller som t.ex. PPS och periodiska modeller som PRINCE2, DSDM eller agilt med t.ex. SCRUM.

Resursplanering i matrisorganisationen

Under kursen redovisas tekniken för att ha full kontroll över all resursanvändning och beläggning för att optimera antalet pågående projekt och linjeverksamheter. Utan ett projektkontor finns det ingen instans som kan redovisa beläggning och lediga resurstimmar. Tekniken säkerställer kombinationen av direkt personplanering, kategorier och planering där personer planeras i självorganiserade team.  

Business Case

Projektets ekonomi får inte förväxlas med initiativets Business Case. Under kursen visas hur projektens budget och prognos kan hanteras och redovisas som en delmängd av initiativets budget och prognos.

Prioritet

Hur prioriteringar ska tillämpas är ofta uppe till diskussion. Svårighet uppstår när man förväxlar den operativa prioriteringen vid resurskonflikter med den prioritering mellan initiativ då man måste välja bort satsningar till förmån för andra strategiska prioriteringar. Under kursen klargörs projektkontorets roll för prioriteringar.

Excelmodell för projektledare och underleverantörer
Under kursen kommer en Excelmodell användas för att illustrera hur resursplanering, sprintplaner, milstolpar och värdeleveranser (objectives) samverkar. Modellen utgör en prototyp för ett system och ingår i dokumentationen. Deltagarna kan kopiera och använda den fritt i sin egen organisation och kan även användas av underleverantörer till deltagarnas organisation.

Kursgivare
Kursen arrangeras  i samarbete med Ln4 Solutions AB och leds av Georg Silber, som har mycket lång erfarenhet av planering och uppföljning av projekt och resurser samt utveckling av metoder för projektkontorets roll vid styrning av projekt och resurser. Georg har också under de senaste fem åren varit ledare för projektkontorsnätverken på både Svenskt Projektforum och Dataföreningen i Sverige.Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Georg, Silber, projektstyrning, projekt, kontroll, management, projektportfölj, projektkontor, projektkontorsskola


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika