”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


(For Google translation look above. It can take up to 3 seconds to show up.)

Projektgranskning

Halvdagsseminarium

  Fredag 14 juni 2013 8.30-13.00 inklusive frukost och lunch
Elfviks Gård Lidingö/ Stockholm

Kursen hålls även som företagsintern workshop i tre olika fördjupningsversioner

Viktigt hjälpmedel för att undvika att projekt havererar

Ledare för denna Workshop


Lars Dykert och Sören Janstål

Lars Dykert: Är rådgivare inom områden som riskhantering, tillämpning av intern kontroll samt informationssäkerhet. Har mångårig erfarenhet av kvalitetskontroll och uppföljning av projekt, exempelvis hur projekt värderas i årsredovisningen. Tidigare var Lars verksam som auktoriserad revisor och delägare i KPMG.

Sören Janstål är VD och upphandlingskonsult på Data Research DPU ab. Löpande genomför han kontinuerliga analyser och utvärderingar av ekonomi- och affärssystem. Med hjälp av partners i bl a Frankrike, Norge och Storbritannien har han överblick över större delen av den europeiska systemmarknaden

Sören har över 40 års erfarenhet från databranschen och är en välkänd föreläsare och seminarieledare som talar vid en rad kvalificerade tillställningar.


Bakgrund till denna workshop och syfte

Data Research DPU har tagit fram denna workshop för att beskriva metoder och tekniker för att granska framför allt större förändringsprojekt. Erfarenheten visar att riskerna är stora för att utvecklingsprojekt blir försenade, dyra och inte når avsedd verksamhetsnytta om de inte blir föremål för en oberoende granskning och bedömning av områden som målbeskrivning, tid- och resursplan, förkalkyl och uppföljning av delleveranser under projektets gång. 

Kursbeskrivning

Kursen behandlar metoder och tekniker för projektgranskning. Även praktikfall från granskning av projekt behandlas.

En projektgranskning innebär att få en opartisk och objektiv bild av ett förändringsprojekts tillstånd. Syftet med projektgranskningen är att identifiera eventuella problem och risker för att projektet inte blir klart i tid, att resultatet inte motsvarar uppställda mål eller att projektet kommer att överskrida kostnadsbudgeten. Som ett resultat av projektgranskningen får uppdragsgivaren ett beslutsunderlag för att vidta nödvändiga åtgärder för att få kontroll över projektet. Uppdragsgivare för en projektgranskning i en organisation kan vara styrelsen, verkställande ledningen, revisionskommittén, utsedd beställare av projektet men även kontrakterad leverantör för projektet. Beroende på vid  vilket skede av projektet som projektgranskningen utförs och överenskommen omfattning så kan granskningen omfatta följande områden:

 • Granskning och bedömning av uppställda mål för projektet
 • Projektets förankring i organisationen
 • Projektorganisationen
 • Riskanalys och riskhantering
 • Uppföljning av delleveranser i projektet
 • Efterstudie av projektet

Målgrupp

 • Företagsledare som vill säkerställa projektverksamhetens integration med verksamheten och vill få en effektiv granskning av projektverksamhetens effektivitet och nytta för verksamheten.
 • Ekonomichefer som vill säkerställa att projekten följer uppställda ekonomiska mål och de krav på intern kontroll som behövs i projektverksamhet.
 • Controllers som vill säkerställa effektiviteten i projekten ur ett företagsperspektiv samt vara säkra på tidig förvarning om väsentlig avvikelse för leveranstidpunkt och leveranskostnad.
 • Projektchefer, projektkontorschefer, programchefer, projektcontrollers och projektledare  för att förbättra styrning och uppföljning av projekt.
 • IT-chefer/CIOs, som bättre vill förstå de projekt-, ekonomistyrnings- och uppföljningsproblem som IT-funktionen är satt att förvalta.
 • Revisorer som bättre vill kunna granska projekt vid periodslut och vid årsredovisning samt bättre granska och bedöma de administrativa rutinerna för intern kontroll som måste finnas i projektverksamhet.
 • Jurister för att tidigt få signal om de projekt som kan leda till juridiska konflikter och att förebygga dem genom lämpligt utformade avtal
 • Risk Managers som för att tidigare kunna förutse och hantera väsentliga risker i projekt.

Agenda

 • Inledning – Grundkrav på fungerande projektstyrning
 • Varför projektgranskning? Syfte och tillvägagångssät
 • Granskning under och efter förstudie
 • Riskanalys och riskhantering
 • Granskning av projektplan
 • Granskning av projektorganisationen
 • Successiv granskning under projektets gång
 • Dokumentation och analys av resultatet av granskningen
 • Rapportering
 • Genomgång av praktikfall
 • Sammanfattning och slutsatser

 

Sören Janstål, Data Research DPU AB, Lidingö
Tel.: 08 - 446 07 71
E-post

Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning, Täby
Tel.: 08-756 36 45
E-post.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Dykert, Projektrevision, säkerhet, seminarium, Lars, LRD, Revision, projektgranskning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika