”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt Seminarium

AFFÄRSMÄSSIG PROJEKTSTYRNING

Ledare för seminariet

Lars Dykert: Rådgivare inom elektronisk handel samt vid tillämpning av Sarbanes-Oxley Act och den svenska koden för bolagsstyrning. Har mångårig erfarenhet av kvalitetskontroll och uppföljning av projekt, exempelvis hur projekt värderas i årsredovisningen. Tidigare verksam som auktoriserad revisor och delägare i KPMG.
Håkan Sjöholm: Erfaren projektkontorschef och svensk representant i den arbetsgrupp inom ISO som utarbetade ISO 10006, "Vägledning för kvalitetsledning i projekt". Håkan har en unik insikt i projektverksamhetens tillkortakommanden överlag. Idag är Håkan är nu konsult och arbetar bland annat med styrning av projektverksamhet ur ett företagsperspektiv.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursbeskrivning

Öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att skapa rätt förutsättningar för projektverksamheten. Integrera projekten bättre i verksamheten och förenkla därigenom efterlevnaden av lagar och andra regler.

Ledningen för en organisation har bland annat till uppgift att skapa de rätta förutsättningarna för projektverksamheten. En allt större del av företagens verksamhet drivs i dag i projekt, uppdrag eller entreprenader. Trots att projektverksamheten i företag och andra organisationer alltså är viktig och växande, så är den påfallande ofta dåligt integrerad med företagets verksamhet i övrigt. Detta enkla faktum innebär att projektverksamheten inte är effektiv och många gånger inte anpassad till företagets affärsverksamhet. Projekten lever så att säga sitt eget liv utan en effektiv målinriktning och styrning från företagsledningens sida. Det säger sig självt att en sådan projektverksamhet inte kan vara kostnadseffektiv.

Under seminariet kommer du att få insikt i problemområden som inte alltid uppmärksammas som de borde, trots att de är betydelsefulla för projektverksamhetens effektivitet i sig och för dess integration med den övriga verksamheten. Under seminariets gång får du kunskap om metoder och verktyg för att på ett effektivt sätt integrera projektverksamheten i företagets egentliga affärsverksamhet. Stora delar av projektverksamheten är också påverkad av externa regelsystem som exempelvis bokföringslagen, god redovisningssed, årsredovisningslagen och skattelagstiftningen. Även dessa aspekter på projektverksamheten kommer att behandlas under seminariet.

Deltagare ska få insikt i:

 • Metoder och verktyg för effektiv styrning av projektverksamhet
 • Lagar och andra regler som påverkar projektverksamheten
 • Metoder och verktyg för effektiv styrning av enskilda projekt
 • Värdering av projekt
 • Resultatvärdemetoden (Earned Value Management, EVM), en metod som möjliggör tidig upptäckt av avvikelser från planer

Seminariet vänder sig till

 • Projektledare, projektchefer, projektkontorschefer, programchefer och projektcontrollers som bättre vill förstå ledningens problem, önskemål och behov, för att därigenom kunna få bättre stöd för projektverksamheten.
 • Chefer på alla nivåer som vill säkerställa projektens integration med verksamheten och som vill få en effektiv styrning av projektverksamheten ur ett ledningsperspektiv.
 • Ekonomichefer som vill säkerställa att projekten värderas rätt samt att både organisationen som projekten lever upp till de krav på intern kontroll som behövs och som måste finnas om man lyder under Sarbanes-Oxley Act och/eller Koden för Bolagsstyrning
 • Controllers som vill säkerställa effektiviteten i projekten ur ett organisationsperspektiv samt vara säkra på tidig förvarning om väsentlig avvikelse för leveranstidpunkt och/eller kostnad.
 • Affärsutvecklare för vilka projektverksamheten är en väsentlig del i affärsutvecklingen och som därför vill lära sig hur man kan skapa en mer tillförlitlig projektverksamhet, som tidigare kan ge relevanta signaler, och därigenom minimera risker.
 • IT-chefer/CIOs, som bättre vill förstå problemen med de system för ekonomistyrning och uppföljning som IT-funktionen är satt att förvalta.
 • Risk Managers, för att tidigare kunna förutse och hantera väsentliga risker i projekt vilka kan bli så allvarliga att de slår igenom på företagsledningsnivå. 
 • Revisorer som bättre vill kunna granska projekt vid periodslut och årsredovisning samt bättre granska och bedöma de administrativa rutinerna för intern kontroll som måste finnas enligt Sarbanes-Oxley Act och/eller Koden för Bolagsstyrning.
 • Jurister för att tidigt få signal om de projekt som kan leda till juridiska konflikter och för att förebygga sådana genom lämpligt utformade avtal

Agenda

 • Inledning - Integrering av projektverksamheten med övrig verksamhet
 • Ledningens uppgifter och ansvar
 • Effektiv styrning av projektverksamheten i en organisation
 • Genomgång av regler för projektverksamhet i aktiebolagslagen, bokföringslagen med Bokföringsnämndens uttolkningar av god redovisningssed, genomgång av intern kontroll enligt Sarbanes-Oxley Act och den svenska koden för bolagsstyrning
 • Effektiv styrning av enskilda projekt
 • Värdering av projekt för periodslut, årsbokslut och i årsredovisningen
 • Kort genomgång av Resultatvärdemetoden (Fördjupad genomgång av Resultatvärdemetoden sker vid en särskild endagskurs som ingår i DPUs kursprogram. Vi hänvisar till kursbeskrivningen för den kursen.) 
 • Några exempel ur verkligheten

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, SOX, seminarium, Revision, Lars, Dykert, Håkan, affärsmässig, projekstyrning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika