”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern workshop

EARNED VALUE MANAGEMENT - RESULTATVÄRDEMETODEN

Ledare för seminariet


Sven Antvik___________________________________________________ Erik Philipson

Sven Antvik: Erfaren projektledare men har även hållit i projektekonomin av sådan omslutning att få ekonomichefer och få CFOs kan jämföra sig, nämligen ekonomin för Jas Gripen projektet. Idag är Sven konsult med projektstyrning som specialitet och är expert på Resultatvärdemetoden (Earned Value). Dessutom forskar och undervisar han på KTH. Hur man redan efter tjugo procent av ett projekt, har tydliga indikationer på både sluttidpunkt och sluttidkostnad är hans specialitet.
Erik Philipson: En annan viktig orsak till projektverksamhetens dåliga integrering är att organisationens ekonomisystem/affärssystem samt lön-/personaladministrativa system är undermåliga som IT-stöd för dem som ska utföra projekten. Erik är upphandlingskonsult och expert på IT-stöd för projekt samtidigt som han inte alls blundar för behovet av att IT-stödet stödjer den styrning som krävs och integreras med både verksamheten såväl som med de system som nämnts ovan, för att fungera.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanKursbeskrivning

Projektverksamheten är viktig och växande. Men ett allvarligt problem är att projekt ofta överskrider både budget och avsatt tid. Det får konsekvenser: Från illa önskade brandkårsutryckningar till kunder som kräver skadestånd. Men ett överskridet projekt sinkar mycket mer: Andra projekt och verksamheten drabbas - för resurser måste både tas och skjutas till därifrån. Det kostar på.

Tekniken Earned Value Management / Resultatvärdemetoden ger dig redan strax efter projektstarten ”svart på vitt” om budget och leveransdatum kommer hålla och det på ett fantastiskt enkelt sätt. Det ger dig framförhållning, andrum och manöverutrymme.

Kom, så får du se hur frapperande enkel, pedagogisk och ändå kraftull som Earned Value Management / Resultatvärdemetoden är. Du kommer kunna bespara både dig och din organisation stora summor snart.

Många har sett över sitt behov av projektarbetsmetod och projekt-IT-stöd men sällan tacklat behovet av en projektstyrningsmetod. Det finns ingen bättre, enklare och ändå så kraftfull projektstyrningsmetod som Earned Value Management / Resultatvärdemetoden.

Deltagare ska få insikt i:

  • Earned Value Management /Resultatvärdemetodens enkelhet och överlägsna fördelar.
  • Hur man tidig och faktiskt utan detaljkännedom kan upptäcka avvikelser från projektplan och projektbudget som kan riskera planerad sluttidpunkt, budgeterad slutkostnad och/eller leveransinnehåll, med Earned Value Management / Resultatvärdemetoden.
  • Bristerna i traditionella ekonomi- och affärssystems, såväl som lön- och personaladministrativa systems brister ur projektverksamhetens ögon.
  • Genomgång av hur projektvärdering sker vid periodslut med Earned Value Management /Resultatvärdemetoden och vilka stora fördelar det innebär gentemot traditionell projektvärdering.
  • Genomgång av enkla och grundläggande krav för att få Earned Value Management /Resultatvärdemetoden på plats.
  • Genomgång av internationell standard för Resultatvärdemetoden (ger ökad insikt i vad som krävs för att kunna bli leverantör till beställare som kräver Resultatvärdemetoden enligt internationell standard).

Seminariet vänder sig till

  • Controllers som vill säkerställa effektiviteten i projekten ur ett företagsperspektiv genom tidig och säker förvarning om väsentlig avvikelse för leveranstidpunkt och leveranskostnad.
  • Företagsledare i projektintensiva organisationer som vill säkerställa en effektiv styrning av projektverksamheten ur ett ledningsperspektiv.
  • Politiker som ansvarar för ansenliga projekt och vill säkerställa effektiv användning av skattemedel och undvika stora tids- och kostnadsöverdrag.
  • Affärsutvecklare för vilka leveransprojekt är en väsentlig del och som därför vill lära sig hur man relativt enkelt kan skapa en mer tillförlitlig projektverksamhet som tidigt kan ge relevanta styrsignaler och minimera risker.
  • Projektchefer, projektkontorschefer, programchefer, project controllers och projektledare som vill få en grundlig orientering i den bästa och samtidigt enklaste projektstyrningsmetoden som finns.
  • IT-chefer/CIO som bättre vill styra de projekt som IT-funktionen ansvarar för.
  • Ekonomichefer som vill säkerställa att projekten värderas rätt vid olika periodslut, speciellt om man lyder under Sarbanes-Oxley Act eller Koden för Bolagsstyrning.
  • Revisorer som bättre vill kunna värdera projekt vid periodslut och vid årsredovisning, speciellt utifrån Sarbanes-Oxley Act såväl som för Koden för Bolagsstyrning.
  • Jurister för att tidigt få rätt på projekt som kan leda till juridiska konflikter och endera förebygga dem eller skapa framförhållning för att bättre och lättare rida ut de annalkande konflikterna.
  • Risk Managers som tidigt vill förutse och hantera väsentliga risker i projekt som kan bli så allvarliga att de slår igenom på företagsledningsnivå.

Agenda

Earned Value Management / Resultatvärdemetoden i teori och praktik:

 • Introduktion: Projektstatusdiagrammet - Earned Value Management- / Resultatvärdemetodens enkla och pedagogiska kunskapsjuvel.
 • EVMs/RVMs grunder:
  • Krav att ställa från/till beställare/kund, projektfinansiär, projektleverantör samt eventuell underleverantör.
  • Nödvändiga krav för att projekt ens borde få hamna på önskelistan.
  • Nödvändig nedbrytning i projektet.
  • Uppföljning – hur möjliggöra relevant sådan och säkerställa densamma, utan för stort detaljdjup men ändå god relevans.
  • Grafiska möjligheter för uppföljning som är enkla, avslöjar inte bara status utan även ger tidig indikation om verklig sluttidpunkt och slutkostnad.
 • Övningsexempel
 • Introduktion till Osäkerhetsrutan – Sveriges internationella bidrag till Earned Value Management / Resultatvärdemetoden, som Sven Antvik varit med om att utveckla.
 • Internationella krav på Resultatvärdemetoden.
 • Några exempel ur verkligheten.
 • Återkoppling till integration av projektverksamheten i företaget.
 • Resultatvärdemetodens förhållande till Aktiebolagslagen, Sarbanes-Oxley Act, Koden för Bolagsstyrning.
 • USAs federala och uttryckliga krav på Resultatvärdemetoden i all sin upphandling och genomförande av projekt (Office of Management and Budget).


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, kurs, seminarier, Sven, seminarium, Antvik, Erik, Resultatvärdemetoden, Philipson earned, value


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika