”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Att välja rätt systemstöd för
elektroniska ärende- och informationshanteringsprocesse
r

Företagsinternt seminariet

LEDARE FÖR SEMINARIET

Seminariet leds av Karl Wessbrandt, IT managementkonsult i Wessbrandt Management AB, inriktad på hantering av elektronisk information, utformning av verksamhetsprocesser, interoperabilitet och arkitektur. Var tidigare utvecklingsstrateg på Verva och Statskontoret. Han analyserar marknad och behov, utformar krav och väljer system, leder och utvärderar projekt. Karl har följt informationshanteringsmarknaden i många år och har medverkat vid ett antal upphandlingar. Han har lång och bred erfarenhet från IT-branschen och offentlig e-förvaltning och han anlitas ofta som konferensledare, föreläsare och skribent. Karl har även erfarenhet från svenska och internationella standardiseringsgrupper, har varit Sveriges expert i EU-projekt har av AIIM International utnämnts till Master of Information Technologies.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

Tidigare talade man om ärende- och dokumenthantering, men i den elektroniska världen vidgas begreppet ofta till informationshantering. Vi syftar då i första hand på hantering av ostrukturerad information i administrativa processer, dvs. elektroniska dokument, eller handlingar, som traditionellt har varit pappersbunden information av olika slag och som inte på ett enkelt sätt kan inordnas i en teknisk databasstruktur.

Olika slags systemlösningar för ärende- och dokumenthantering har funnits länge, men marknaden har inte riktigt mognat till att erbjuda enkla och allmänt spridda standardlösningar. En processorienterad helhetssyn är därför central för att avgöra vilka funktioner som behövs för att skapa effektiva informationsflöden med rätt kvalitet. Verksamhets- och informationsanalys för att definiera samverkan och integration med andra system blir allt viktigare, kanske även med samarbetspartners utanför den egna organisationen. Samtidigt har ramarna för vad som ingår i ett modernt informationshanterings-system förändrats med tiden och nya begrepp har dykt upp, t.ex. Enterprise Content Management, Records Management, e-arkiv mm. Och hör ärendehantering och workflow egentligen dit? Det kan vara oklart vad man egentligen behöver, kanske flera samverkande produkter? Och vad innebär ”SOA” och ”molnet” för utvecklingen?

Det långsiktiga bevarandet av elektronisk information är en annan fråga som blivit akut och måste hanteras innan värdefull information går förlorad. Här handlar det om att i samverkan förändra verksamhetsprocesser, systemlösningar och val av teknik för media och dokumentformat. Nya regelverk och val av standarder spelar här en viktig roll.

MÅLGRUPP

Beslutsfattare och strateger som behöver förstå behovet och verksamhetsnyttan, men också de organisatoriska, ekonomiska och tekniska kraven på att införa nya eller byta ut befintliga lösningar för ärende- och informationshantering i administrativa processer.

Dit hör ledningsgruppsmedlemmar, verksamhetsutvecklare, process- eller systemägare, IT-chefer, arkitekter, projektledare, arkivarier med flera.

INNEHÅLL

Vilka funktioner har ett informationshanteringssystem?

 • Behov och motiv för informationshanteringssystem, vilka effekter kan man uppnå?
 • Exempel på behovsprofiler från olika branscher och tillämpningsområden
 • Fördelar och ev. nackdelar med informationshanteringslösningar.
 • Vervas förra och Kammarkollegiets nya referensmodell för informationsförsörjning.
 • Krav på elektronisk arkivering för långtidsbevarande
 • Samband med ärendehantering och workflow
 • Integration med verksamhetens befintliga system.

Informationsstrukturering och klassificering

 • Verksamhets- process- och Informationsmodellering
 • Metadata, informationsmärkning och sökmotorer

Informationshanteringslösningar

 • Leverantörsprofiler och produktpaketering.
 • Betydelsen av tekniska plattformar och gränssnitt.
 • Centrala eller decentrala lösningar, one-size-fits-all?
 • Globala och lokala aktörer, för- och nackdelar
 • Exempel på urvalskriterier och prisbild.

Kostnads-/nyttoaspekter

 • Initialkostnader och löpande driftskostnader
 • Besparingspotential, hårda och mjuka vinster
 • Exempel på införandekostnader och kalkylmetodik

Behovsanalys, kravspecifikation och upphandling

 • Riktlinjer för behovsanalys.
 • Offertförfrågan, jämförelse av offerter, urvalskriterier
 • Erfarenheter från upphandlingar, framgångsfaktorer.
 • Nuvarande och kommande ramavtal för offentlig sektor 

Framtidstrender

 • Enterprise Content Management vs. Service Oriented Architecture.
 • Informationshantering i ”Molnet”
 • Mässor och konferenser, marknadsanalyser och webbadresser.
Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.
Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Anders, Nilsson, Lars, Wijkman, proaktiv IT, verksamhet, Balanserat, styrkort, balanced, score , card


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika