”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Balanserat styrkort för IT-baserad verksamhetsutveckling

Företagsintern kurs

Andes S Nilsson

Andersson & Bydler

Anders har lång erfarenhet från specialist och ledningsbefattningar:

Mellan 1995 och 2003 arbete på Scania bl.a. som IT chef inom Sales and Marketing, process utvecklare och Account Manager på Scania Data

Konsult på Cepro mellan 1992-1995

Reflektionsperiod på Handelshögskolan 1988-1991 som ledde till Ek. Lic avhandling

På Alfa Laval mellan 1976-1988 som affärsområdescontroller, IT-chef, IT-strateg.

Anders S Nilsson förmedlar beprövad erfarenhet som vilar på stabil teoretisk grund

Fördjupningsnivåer

Vi ger denna presentation i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars presentation. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanHUVUDBUDSKAP

De flesta organisationer står inför stora utmaningar i form av globalisering, konkurrens, outsourcinghot och snabb förändringstakt för att bara nämna några faktorer. Hög informationskvalitet och utnyttjande av IT blir allt viktigare för att åstadkomma smarta processer som leder till lägre kostnader och för värdeadderande tjänster som ger tillväxt. Men för att utnyttja IT krävs ett fruktbart samspel mellan affärsverksamheten och en proaktiv IT-funktion.

Vår erfarenhet från många företag och organisationer är att det är en samverkan av ett flertal komponenter som bygger upp ett fungerande samspel mellan verksamhet och IT. Synen på outsourcing behöver bli mera nyanserad. IT funktionen skall vara proaktiv med en aktiv roll i företagets affärs- och verksamhetsutveckling där IT-strategi tydligt knyts till företagsstrategin vilket kan betyda att selektivt utnyttja specialiserade tjänsteleverantörer.

CIO betyder med vårt synsätt Chief Innovation Officer med mandat att agera proaktivt för att i samarbete med verksamheten åstadkomma IT-baserad affärs- och verksamhetsutveckling.


FÖLJANDE PUNKTER KOMMER ATT BEHANDLAS

Under detta 1-dagsseminarium kommer vi att beskriva detta samspel utifrån följande rubriker: 
 1. Omvärldsfaktorer som ställer krav på innovation och effektivitet
 2. Spelsystem med en metafor från fotbollens värld
 3. Ett gemensamt språk och spelregler mellan IT och verksamhet
 4. Effektiv IT- funktion med hög informationskvalitet kontinuerlig förbättring grundat på mätning och benchmarking.
 5. Styrning mot gemensamma mål och uppföljning via relevanta styrtal. Beslutsformer som balanserar innovation och kontroll.
 6. Verksamhetsplanering som inkluderar deltagande från en proaktiv IS/IT-funktion
 7. Benchmarking och visualisering av affärsnyttan via strategiska kartor och PENG-metoden
 8. Olika mätetalsperspektiven i ett styrkort
 9. Organisera för att stödja resultat, utveckling och lärande
 10. Verksamhetsorienterad systemutveckling för att stärka relationen med affärsverksamheten och underlatta kontinuerlig verksamhetsutveckling.
 11. Samordning av IT och standardisera för att få kostnadseffektivitet och kvalitet

  Seminariet är upplagt som ett växelspel mellan presentationer och praktiskt orienterade gruppdiskussioner med temat ”Hur stämmer detta med er situation och erfarenhet?”


MÅLGRUPP

 • VD och affärsområdesansvariga
 • Verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare
 • Marknadschef
 • Controller
 • IT-chef
 • IT-strateg
 • CIO
Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.
Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Anders, Nilsson, Lars, Wijkman, proaktiv IT, verksamhet, Balanserat, styrkort, balanced, score , card


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika