”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern IT Plan kurs

Effektiva affärsanalyser

Lärare

Kursansvarig är Peter Söderström, IT plan. Peter har arbetat med analysproblematiken i tjugo år. Han var på åttiotalet ansvarig för utvecklingen av analyssystem på SEB. Under de senaste åtta åren har Peter arbetat som specialist på data warehouse och genomfört ett trettiotal kurser på området i Sverige och Norge.

Rogan Clarke, ICA, arbetar med affärsutveckling och affärsanalys. Rogan har varit projektledare i flera större projekt för CRM och data warehousing. Han har utbildat i dessa ämnen både på universitet och inom näringslivet.

Gösta Olavi, SEB, arbetar med Risk Management på SEB. Han har lång erfarenhet av att utveckla analyssystem, kvalificerade analyser och analysmodeller.

Anna Söderström, IT plan, har arbetat som projektledare för data warehouse projekt inom EU. Projekten inriktades på kundanalyser inom den finansiella sektorn bl.a. med hjälp av data mining. Anna har också arbetat med avancerade CRM-analyser inom transportsektorn och med kvalitetsanalyser inom stålindustrin

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanVad Du lär Dig

 • effektivt använda modern analysteknik
 • använda avancerad metodik och teknik för att följa upp kundrelationer, ekonomi och kvalitet
 • aktivt nyttja dagens viktigaste tekniker, t.ex OLAP
 • rätt använda specialistkompetens, t.ex för datamining
 • bedöma marknadens ledande analysverktyg
 • bygga upp en fungerande analysmiljö

Analysarbete allt viktigare

Gartner group visar att företagen kommer att öka sin analysverksamhet från 10% av den administrativa kostnaden till 25%. Detta gäller i hög grad företag och offentlig förvaltning i Sverige, där bl.a. konjunkturen gör att styrningen av processer måste vara optimal. Nedan exemplifieras några områden.

Ekonomisk uppföljning – Fler behöver direkt tillgång till personligt anpassad styrinformation t.ex. via balanserade styrkort.

Effektivitetskrav – Nya, mer komplicerade styrmått används tillföljd av användning av modern redovisning. T.ex. ABC och EVA.

Marknadssegmentering – Skräddarsydd marknadsföring riktad till allt mindre kundgrupper.

Kundorientering – CRM – Krav på bättre information om den enskilda kunden.

Ökande användning av analysverktyg (OLAP)
– Konkurrensen höjer kraven på analyskapacitet i den egna verksamheten.

Kvalitetskrav – Uppföljning av kvalitet när det gäller produkter och processer på alla nivåer, från hand-läggare till ledning.

E-handel och nya media – Ställer nya krav på uppföljningen och på andra sätt, t.ex. analys av web-beteende.

I denna utbildning lär Du Dig

 • hur modern analysteknik används med många exempel från framgångsrika företag i Sverige och USA. Vilken strategisk roll spelar analyser för dessa organisationer? Peter Söderström, med erfarenheter från över hundra organisationer, och andra kvalificerade analytiker delar med sig av sitt kunnande på detta område. 
 • att själv tillämpa dagens viktigaste tekniker. Vi går igenom de viktigaste teknikerna, som används i dag och tillämpar dem på praktikfall med data från verkliga organisationer.
 • bedöma när tekniker som kräver specialistkompetens bör användas. Specialister på områden som t.ex. data mining, ”datautvinning” presenterar tekniken och när den är tillämpbar.
 • bedöma marknadens ledande analysverktyg, bl.a. genom att själv ha provat dem. Leverantörs- oberoende handledare presenterar de sista versionerna av verktygen. Deltagarna får möjlighet att, under sakkunnig handledning, själva prova fyra av dessa verktyg uppkopplade i ett modernt intranät.
 • förutsättningarna för att bygga upp en fungerande analysmiljö. Många organisationer miss- lyckas med sina satsningar på bättre analysmiljö då man inte byggt en stabil grund för detta. Även som beställare eller användare är det viktigt att känna till förutsättningarna – datakvalitet, samordning och en fungerande service. Här spelar begreppet datalager eller data warehouse en viktig roll. 
 • agera som en kvalificerad beställare av analystjänste

Kursens uppbyggnad

Kursen bygger på praktiska uppgifter varvat med teori. En stor del av tiden arbetar Du i grupp med andra kvalificerade deltagare. I gruppen gör Du bl.a. analyser med moderna, bärbara datorer kopplade till ett nätverk med den senaste webtekniken. Till varje avsnitt (utom det första) ges en uppgift, som Du genomför individuellt på hemmaplan. Efter kursens avslutande får deltagarna ett diplom, som förutsätter godkänt genomförande av givna uppgifter. Dina handledare är aktiva inom näringslivet och har lång erfarenhet av analysverksamhet.

Vem skall delta?

Deltagare Mål med utbildningen
Personer som arbetar eller skall arbeta med analyser, t.ex. controllers, personalansvariga, marknadsanalytiker, aktuarier å nya aspekter på analysarbetet och arbeta effektivare. Kunnande och viss praktisk färdighet i flera olika metoder och tekniker. Bli en bättre kravställare mot IT och leverantörer.
Personer som behöver kunna göra snabba analyser av sin verksamhet, men som ägnar större delen av sin tid till annat t.ex. chefer på olika nivåer  Se möjligheterna med modern analysteknik och hur den passar in i det dagliga arbetet i verksamheten. Egen färdighet att använda några olika tekniker. Bli en bättre kravställare mot IT, användarstöd och ledning.
Systemutvecklare av analyssystem och datalager Kunskap om vilka typer av modeller och datastrukturer som lämpar sig för analysändamål. Bättre förståelse för beställarnas krav. Insikt i hur datalager bör byggas upp och förvaltas.
Affärsutvecklare  Skapa konkurrenskraftigare affärsidéer genom de möjligheter som modern analys- och databasteknik erbjuder.
Ledning Se möjligheterna som en modern analysmiljö erbjuder för företag och offentlig verksamhet. Hur datalager används strategiskt. Se vilka förutsättningar som måste gälla.

Kursuppläggning

1. Analyser i ett verksamhetsperspektiv 
Syfte
Att tränga in i olika verksamhetsstrategier och de analysmetoder som passar dem

Ur innehållet:
Analysstrategier för

 • Kundorientering (CRM)
 • Uppföljning av ekonomiska data
  - ABC
  - Balanserade styrkort
 • Kvalitetsuppföljning på många nivåer
 • Presentationsformer för analys
 • Användning av data mining

Exempel på praktisk uppgift
Upprätta en modell över en analyssituation

2. Analyser i praktisk tillämpning 

Syfte
Att lära principerna för hur man strukturerar en analysdatabas och själv genom- föra analyser mot en sådan struktur

Ur innehållet:

 • Struktur för analysdatabaser
 • Stjärnstrukturer
 • Olika typer av analysdatabaser
 • Analysverktyg lämpade för tillfälliga användare
 • Praktikfall

Exempel på praktisk uppgift
Genomföra egna analyser mot en stjärnstruktur

3. Att bygga analysmiljön 

Syfte
Tillämpa analyser mot större datalager samt hur man ställer krav på analysmiljön

Ur innehållet:

 • Data Warehouse – datalager.
  Vad och varför
 • Databaser för större volymer
 • Verktyg för mer kvalificerade analytiker
 • Åtgärder för datakvalitet
 • Dataansvar
 • Praktikfall

Exempel på praktisk uppgift
Genomföra egna analyser mot en relationsdatabas

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, IT Plan och Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: IT Plan, Dimensionell, modellering, Peter, Söderström, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, seminarier, Stjärnmodelle


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika