”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsinternt seminarium

Nyheter och trender inom databas och web

Ledare för seminariet

Peter Söderström, en av grundare av IT-Plan AB som de senaste åren stött ett trettiotal företag med att välja och använda produkter för beslutsstöd. Peter, som är en välkänd konsult på Data Warehouse området, ansvarade på 80-talet för en grupp som byggde system för beslutsstöd åt S-E-Banken, vilket givit honom en unik inblick både i tekniken och i hur sådana system bäst används. Peter är Sveriges främsta expert på marknaden för OLAP, datalager och databaser.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanTeknikläget på databasmarknaden undergår nu några av de största förändringarna på tio år. Givetvis på verkar tekniker som dot-NET och J2EE, men viktigare är de tyngdpunktsförändringar i marknaden som sker och som bl.a. har stor betydelse för verksamheter som analys och rapportering. Peter Söderström berättar om sina nya insikter efter att ha besökt utvecklingslaboratorierna vid Microsoft, IBM, Oracle och Sybase

Teknikläget på databasmarknaden un-dergår nu några av de största föränd-ringarna på tio år. Givetvis på verkar tekniker som dot-net och J2EE, men vik-tigare är de tyngdpunktsförändringar i marknaden som sker och som bl.a. har stor betydelse för verksamheter som ana-lys och rapportering.

För den som anskaffar produkter, för organi-sationen eller för sig själv, är det viktigt att veta vilka trender som gäller. T.ex. OLAP-marknaden är turbulent och varje år försvin-ner ett antal produkter.

Organisationerna arbetar med allt större vo-lymer och ?komponentorienterad? teknik blir allt vanligare. Hur anpassas teknikmiljön till detta?
De flesta tekniska miljöer är på något sätt berörda av den teknik som utarbetas av IBM, Oracle, Microsoft och Sybase. Det kan röra sig om databaskopplingar, allmänna gränssnitt och samverkansmöjligheter.

På detta seminarium ges en överblick över dessa samband och hur tekniken kommer att utvecklas de närmaste åren.

IT plan har i samarbete med Dataföreningen tagit fram ett material, baserat på besök vid utvecklings-labora-torierna hos Microsoft, IBM, Oracle och Sybase. Materialet beskri-ver teknikläget hos leve-rantörerna, samt strategier och framtidsplaner.
Vi jämför de olika leverantörernas satsningar på olika om-råden. Huvudpunkterna är nu-läge och utvecklingstrender för databas-pro-dukter, datalager-produkter, analys-produk-ter och web-tjänster. Vi tittar också på styr-keförhållandet mellan leverantörerna, både kompetensmässigt och ekonomiskt.

AGENDA

Vart är tekniken på väg? Övergripande trender. Vem blir tongivande under de närmaste åren. Peter Söderström

Funktioner för datalager, ETL och kataloger. Anna Söderström

Web-tjänster: Dot-net eller J2EE och hur dessa ingår i de olika leverantörernas arkitekturer. Anders Togerö

Sammanfattning och diskussion. Peter Söderström.


Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika