”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Företagsintern MBC konferens

Elektroniska flöden i och mellan företag med IT och SOA, Six Sigma, Lean Production och Integration

Ledare för seminariet

Berndt Lobalk, Välkänd konsult och föreläsare med erfarenhet av mer än 300 större koncerner. Berndt  har arbetat med företagsstrategier och därtill kopplade strategier och tillhör Dataföreningens veterangrupp om 50 personer som anses ha startat branschen i Sverige. Berndt leder regelbundet kurser för styrelseledamöter och är flitigt anlitad som föreläsare av olika konferensarrangörer i Norden för externa konferenser men leder också in-house seminarier för ledningsgrupper.

Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Nya strategiska arbetsmodeller! För att möta knivsskarp konkurrens. 

I allt fler branscher fokuseras på att effektivisera och kvalitetssäkra det alltmera globala flödet av komponenter och varor i värdekedjan med hjälp av IT-system, där integration mellan företag blir allt viktigare. Ny kunskap och nya metoder har tagits fram som används med framgång: Jack Welch inom General Electric införde med stor framgång Six Sigma, som ett hjälpmedel att stimulera tillväxt och effektivitet. Böckerna ”The Machine that changed the world” och ”Lean thinking” innebär ett paradigmskifte för bilindustrins värdekedja, men också andra branscher. The Toyota Way handlar om 14 principer som de använder för att göra företaget till snart världens största biltillverkare.

Inom IT-området har det inte funnits tillräckliga verktyg för att fullt ut realisera den nya kunskapen i processer, flöden och integrationer mellan företag i värdekedjorna.  Men nu kommer nya möjligheter i form av Service Oriented Architecture, med e-handel, integration, information brokers etc. SOA i sig som faktiskt i sig är moduler och plattformstänkande enligt de nya tankegångarna .Det ger möjlighet att bygga ett komponentbaserat affärssystem enligt förebild från industrin. Det ger möjlighet att bygga ett strömlinjeformat system baserat på moduler som passar varje enskild affärsmodell bäst och integrerar mot externa partner som underleverantörer och distributörer.

Det finns ett kunskapsgap som behöver överbryggas mellan de som arbetar med effektivisering och styrning av flöden och de som arbetar med IT som denna konferens syftar till att överbrygga genom att presentera de nya tankegångarna och hur de kan förverkligas med de nya IT-möjligheterna.

Syftet med denna konferens är:

 • att spara tid åt deltagarna genom att snabbt förmedla de viktigaste dragen anpassade till svenska förhållanden tillsammans med massor av exempel
 • att ge deltagarna både en företagsorienterad och IT-orienterad bild av den nya möjligheterna.

Vem skall närvara?

Denna konferens vänder sig till:

 • alla som arbetar med styrning och beslutstöd av flöden och processer och snabbt behöver förnya och uppdatera sin kompetens med de senaste trenderna
 • Inköp, supply chain management, logistik, transporter, frakter, EDI
 • lagerstyrning, material- och produktionsstyrning, försäljning och
 • controlling och med IT-system t.ex i form av affärssystem. och SOA

Program

Vi ger en översikt över:

De nya begreppen

 • Six Sigma
 • Lean
 • Product Life Cycle
 • PDM
 • Concurrent Engineering
 • etc

och hur de användes av framgångsrika företag för att öka lönsamheten.

Trender inom IT och SOA

Framtidens affärssystem och SOA redovisas

Praktikfall

Hur tillämpa i det egna arbetet?

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: Berndt, Lobalk, utbildning, kurs, kurser, workshop, workshops, konferens, konferenser, seminarium, Six, Lean, Sigma, Production, mager, produktion


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika